عاشورای حسینی محرم 95 کرکوند

(تصاویر) عاشورای حسینی محرم ۹۵ کرکوند

( محرم ۹۵ شهر کرکوند )

(تصاویر) عاشورای حسینی محرم ۹۵ کرکوند

( تصاویر: شهرام بهرامی – مهدی محمدی )

( زمزار )