عزاداری شام غریبان سیدالشهداء (ع) محرم 95 کرکوند

(تصاویر) عزاداری شام غریبان سیدالشهداء (ع) محرم ۹۵ کرکوند

( محرم ۹۵ شهر کرکوند )

(تصاویر) عزاداری شام غریبان سیدالشهداء (ع) محرم ۹۵ کرکوند

( حسینیه شهر کرکوند )

( عکس از شهرام بهرامی )

( زمزار )