عزاداری شهادت حضرت رقیه (س) در امامزاده حلیمه خاتون (س)

عزاداری شهادت حضرت رقیه (س) در امامزاده حلیمه خاتون (س) + عکس

( هیئـت قـرآن و عتـرت امام حسـن مـجتبی(ع) شهر کرکوند )

عزاداری شهادت حضرت رقیه (س) در امامزاده حلیمه خاتون (س) + عکس

( زمزار )