قمری

(عکس روز) قمری زیبا، خسته ی تنهایی سرد پاییز

( از گوشه و کنار کرکوند )

(عکس روز) قمری زیبا، خسته ی تنهایی سرد پاییز

( زمستان نزدیک است، به فکر پرنده ها باشید … )

قمری

( زمزار )