دستخطی از شهید اکبر رفیعی + عکس

(عکس)

دستخطی از فرمانده شهید اکبر رفیعی کرکوندی

خدایا چه بنویسم از کجا بنویسم از معصیتهای روزگارم

بنویسم از چه بنویسم خدایا به نام تو شروع می کنم

بود خونین وصیت نامه ما

جهان آکنده از هنگامه ما

ز جنگ عاشقانه برنگردیم

مگر گردد کفن عمامه ما

دستخطی از شهید اکبر رفیعی

( زمزار )