دانش آموزان سال چهارم دبیرستان ابوذر کرکوند در زمستان 1363 خورشیدی

(عکس) دانش آموزان دبیرستان ابوذر کرکوند در سال ۱۳۶۳ خورشیدی

( عکس ها و خاطره ها )

(عکس) دانش آموزان سال چهارم دبیرستان ابوذر کرکوند در زمستان ۱۳۶۳ خورشیدی

( عکس از آقای الهیار ابوطالبی )

دانش آموزان سال چهارم دبیرستان ابوذر کرکوند در زمستان 1363 خورشیدی

( زمزار )