گرامیداشت روز هوای پاک در شهر کرکوند

(عکس روز) گرامیداشت روز هوای پاک در شهر کرکوند

(عکس روز)

گرامیداشت روز هوای پاک در شهر کرکوند

گرامیداشت روز هوای پاک در شهر کرکوند

( زمزار )