جشن پیروزی انقلاب در مسجد جامع شهر کرکوند- بهمن ماه 1375 خورشیدی

(عکس) جشن پیروزی انقلاب در مسجد جامع کرکوند بهمن ماه ۱۳۷۵ خورشیدی

( عکس ها و خاطره ها )

جشن پیروزی انقلاب در مسجد جامع کرکوند بهمن ماه ۱۳۷۵ خورشیدی

به یاد حاج آقا فخامتیان و مرحوم اکبر فخاری فرماندار فقید شهرستان مبارکه

( عکس از الهیار ابوطالبی )

جشن پیروزی انقلاب در مسجد جامع شهر کرکوند- بهمن ماه 1375 خورشیدی

( زمزار )