افتتاح دفتر مخابرات کرکوند سال 1366 خورشیدی

(تصاویر) افتتاح دفتر مخابرات کرکوند در سال ۱۳۶۶ خورشیدی

( عکس ها و خاطره ها )

(تصاویر) افتتاح دفتر مخابرات کرکوند در سال ۱۳۶۶ خورشیدی

افتتاح دفتر مخابرات کرکوند در سال 1366 خورشیدی افتتاح دفتر مخابرات کرکوند سال 1366 خورشیدی افتتاح دفتر مخابرات کرکوند سال 1366 خورشیدی

( زمزار )