شهید حسینعلی عباسی کرکوندی

شهید حسینعلی عباسی

( پاسدار رشید اسلام )

شهید حسینعلی عباسی کرکوندی

( فرزند: رجبعلی )

طلوع:  ۱۳۴۷ خورشیدی

عروج: ۱۹ فروردین ماه ۱۳۶۷ خورشیدی

محل شهادت:  عملیات والفجر ۱ … شاخ شمیران

سلام ای جنگجویان دلاور … نهنگانی به خوت خود شناور

سلام ای صخره های صف کشیده … به پیش تانک های کوه پیکر

( روحش شاد و راهش پر رهرو باد )

شهید حسینعلی عباسی کرکوندی

( زمزار )