شالیکاری در شالیزارهای کرکوند

شالیکاری در شالیزارهای کرکوند + تصاویر

( کشت سنتی برنج )

شالیکاری در شالیزارهای کرکوند + تصاویر

( خرداد ماه ۱۳۹۶ خورشیدی )

( زمزار )