مسابقه پیامک قرآنی

برگزاری مسابقه پیامک قرآنی در ماه رمضان + تصاویر

(ماه رمضان در امامزاده حلیمه خاتون (س) شهر کرکوند )

برگزاری مسابقه پیامک قرآنی + تصاویر

( ستاد برگزاری نماز جمعه شهر کرکوند )

 مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی مسابقه پیامک قرآنی

( زمزار )