نماز عید فطر 96 شهر کرکوند

(تصاویر) نماز عید فطر ۹۶ شهر کرکوند

( عید فطر بر شما مبارک )

(تصاویر) نماز عید فطر ۹۶ شهر کرکوند

مکان برگزاری: بوستان امامزاده حلیمه خاتون (س) شهر کرکوند

 عکس از شهرام بهرامی

نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند نماز عید فطر 96 شهر کرکوند

( زمزار )