استقبال از کاروان شهدای گمنام در شهر کرکوند

(تصاویر) استقبال از کاروان شهدای گمنام در شهر کرکوند

( مسافران بی نشان آمده اند … تیرماه ۱۳۹۶ خورشیدی )

(تصاویر) استقبال از کاروان شهدای گمنام در شهر کرکوند

( عکس از شهرام بهرامی )

( زمزار )