برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند

برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند + عکس

( مراسم تکریم از مهندس موسوی و معارفه مهندس احمدی بعنوان شهردار جدید شهر کرکوند )

برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند + عکس

( عکس: روابط عمومی فرمانداری مبارکه )

برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند

برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار شهر کرکوند

( زمزار )