برگزاری مراسم ندای محرم 96 شهر کرکوند

(تصاویر) برگزاری مراسم استقبال از محرم (ندای محرم) در شهر کرکوند

( محرم ۹۶ کرکوند )

(تصاویر) برگزاری مراسم استقبال از محرم (ندای محرم) شهر کرکوند

برگزاری مراسم ندای محرم 96 شهر کرکوند برگزاری مراسم ندای محرم 96 شهر کرکوند برگزاری مراسم ندای محرم 96 شهر کرکوند برگزاری مراسم ندای محرم 96 شهر کرکوند برگزاری مراسم ندای محرم 96 شهر کرکوند برگزاری مراسم ندای محرم 96 شهر کرکوند برگزاری مراسم ندای محرم 96 شهر کرکوند

( زمزار )