اجتماع عزاداران رضوی در شهر کرکوند ... آبان ماه 96

(عکس) قافله عزاداری شهادت امام رضا (ع) در کرکوند

( اجتماع عزاداران رضوی در شهر کرکوند … آبان ماه ۹۶ )

(عکس) قافله عزاداری شهادت امام رضا (ع) در کرکوند

عکس از ستاد برگزاری نماز جمعه شهر کرکوند

اجتماع عزاداران رضوی در شهر کرکوند ... آبان ماه 96 اجتماع عزاداران رضوی در شهر کرکوند ... آبان ماه 96 اجتماع عزاداران رضوی در شهر کرکوند ... آبان ماه 96 اجتماع عزاداران رضوی در شهر کرکوند ... آبان ماه 96 اجتماع عزاداران رضوی در شهر کرکوند ... آبان ماه 96 اجتماع عزاداران رضوی در شهر کرکوند ... آبان ماه 96

( زمزار )