جا مانده ام از قافله کربلا .... اربعین 96 شهر کرکوند

(تصاویر) اجتماع عزاداران اربعین حسینی شهر کرکوند

جا مانده ام از قافله کربلا …. اربعین ۹۶ شهر کرکوند

(تصاویر) اجتماع عزاداران اربعین حسینی شهر کرکوند

عکس: ستاد برگزاری نماز جمعه شهر کرکوند

جا مانده ام از قافله کربلا .... اربعین 96 شهر کرکوند جا مانده ام از قافله کربلا .... اربعین 96 شهر کرکوند جا مانده ام از قافله کربلا .... اربعین 96 شهر کرکوند جا مانده ام از قافله کربلا .... اربعین 96 شهر کرکوند جا مانده ام از قافله کربلا .... اربعین 96 شهر کرکوند جا مانده ام از قافله کربلا .... اربعین 96 شهر کرکوند

( زمزار )