سخنانی از زرتشت پیامبر

نصایحی از زرتشت پیامبر

نصایحی از زرتشت پیامبر؛

۱- آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر
۲- قبل از جواب دادن فکر کن
۳- هیچکس را تمسخر مکن
۴- نه به راست و نه به دروغ قسم مخور
۵- خود برای خود، زن انتخاب کن
۶- به ضرر و دشمنی کسی راضی مشو
۷- تا حدی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما
۸- کسی را فریب مده تا دردمند نشوی
۹- از هرکس و هرچیز مطمئن مباش
۱۰- فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
۱۱- بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
۱۲- سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
۱۳- با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی
۱۴- راستگو باش تا استقامت داشته باشی
۱۵- متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
۱۶- دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
۱۷- معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی
۱۸- دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی
۱۹- مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی
۲۰- سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی
۲۱- روح خود را به خشم و کین آلوده مساز
۲۲- هرگز ترشرو و بدخو مباش
۲۳- در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند
۲۴- اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده
۲۵- دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین
۲۶- چالاک باش تا هوشیار باشی
۲۷- سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی
۲۸-اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری
۲۹- با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد
۳۰- مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند.

(بیتوته)

مجله تفریحی زمزار