سخنان زیبایی از حضرت عیسی مسیح(سلام الله علیه)

سخنان زیبایی از حضرت عیسی مسیح(سلام الله علیه)

گزيده‌اي از موعظه‌ي معروف حضرت مسيح(ع) در بالاي كوه:

خوشا به حال آنان كه نياز خود را به خدا احساس مي‌كنند، زيرا ملكوت آسمان از آن ايشان است.

خوشا به حال ماتم‌زدگان، زيرا ايشان تسلي خواهند يافت.

خوشا به حال فروتنان، زيرا ايشان مالك تمام جهان خواهند گشت.

خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زيرا سير خواهند شد.

خوشا به حال آنان كه مهربان و باگذشت‌اند، زيرا از ديگران گذشت خواهند ديد.

خوشا به حال پاك‌دلان، زيرا خدا را خواهند ديد.

خوشا به حال آنان كه براي برقراري صلح در ميان مردم كوشش مي‌كنند، زيرا اينان فرزندان خدا ناميده خواهند شد.

خوشا به حال آنان كه به سبب نيك كردار بودن آزار مي‌بينند، زيرا ايشان از بركات ملكوت آسمان بهره‌مند خواهند شد.

(انجيل متي،10- 1 :5)

**************

خداوند را بي‌جهت آزمايش مكن.

(انجيل متي، 7 : 4)

***********

فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت كن.

(انجيل متي، 10 : 4)

***********

نان نمي‌تواند روح انسان را سير كند! بلكه فقط كلام خداست كه مي‌تواند نياز دروني او را برآورده سازد.

(انجيل متي، 4 : 4)

***********

ثروت خود را بر روي اين زمين نيندوزيد زيرا ممكن است بيد يا زنگ به آن آسيب رسانند و يا دزد آن را بربايد. ثروت‌تان را در آسمان بيندوزيد، در جايي كه از بيد و زنگ و دزد خبرينيست. اگر ثروت شما در آسمان باشد، فكر و دل‌تان نيز در آن‌جا خواهد بود.

(انجيل متي، 21- 19 : 6)

***********

چشم، چراغ وجود انسان است. اگر چشم تو پاك باشد، تمام وجودت نيز پاك و روشن خواهد بود ولي اگر چشمت با شهوت و طمع تيره شده باشد، تمام وجودت هم در تاريكيعميقي فرو خواهد رفت.

(انجيل متي، 23 -22 : 6)

نمي‌تواني به دو ارباب خدمت كني، بايد فقط يكي از آنها را دوست داشته باشي و فقط به يكي وفادار بماني. همچنين نمي‌تواني هم بنده‌ي خدا باشي و هم بنده‌ي پول.

(انجيل متي، 24 : 6)

پس نصيحت من اين است كه براي خوراك و پوشاك غصه نخوريد. براي همين زندگي و بدني كه داريد شاد باشيد. آيا ارزش زندگي و بدن، بيشتر از خوراك و پوشاك نيست؟

به پرندگان نگاه كنيد، غصه ندارند كه چه بخورند. نه مي‌كارند و نه درو مي‌كنند ولي پدر آسماني شما خوراك آنها را فراهم مي‌سازد. آيا شما براي خدا خيلي بيشتر از اين پرندگانارزش نداريد؟ آيا غصه خوردن مي‌تواند يك لحظه عمرتان را طولاني‌تر كند؟

و چرا براي لباس و پوشاك غصه مي‌خوريد؟ به گل‌هاي سوسن كه در صحرا هستند نگاه كنيد، آنها براي لباس غصه نمي‌خورند. با اين حال به شما مي‌گويم كه سليمان هم با تمامشكوه و ثروت خود هرگز لباسي به زيبائي اين گل هاي صحرايي نپوشيد. پس اگر خدا در فكر گل‌هايي است كه امروز هستند و فردا از بين مي‌روند، چقدر بيشتر در فكر شماست، ايكم ايمانان.

پس غصه‌ي خوراك و پوشاك را نخوريد چون بي‌ايمانان در باره‌ي اين چيزها دائماً فكر مي‌كنند و سخن مي‌گويند. شما با ايشان فرق داريد. پدر آسماني شما كاملاً مي‌داند شما به چهنياز داريد. اگر شما در زندگي خود به خدا بيش از هر چيز ديگر اهميت دهيد و دل ببنديد، او همه‌ي اين نيازهاي شما را برآورده خواهد ساخت.

پس غصه‌ي فردا را نخوريد، چون خدا در فكر فرداي شما نيز مي‌باشد. مشكلات هر روز براي همان روز كافي‌ست، لازم نيست مشكلات روز بعد را نيز به آن بيفزائيد.

(انجيل متي، 34-25: 6)

***********

از كسي ايراد نگيريد، تا از شما نيز ايراد نگيرند. زيرا هر طور كه با ديگران رفتار كنيد، همان‌گونه با شما رفتار خواهند كرد. چرا پر كاه را در چشم برادرت مي‌بيني اما تير چوب را درچشم خودت نمي‌بيني؟ چگونه جرأت مي‌كني بگويي، اجازه بده پر كاه را از چشمت در آورم در حالي كه خودت چوبي در چشم داري؟ اي متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتواني پر كاه را در چشم برادرت ببيني.

(انجيل متي، 5- 1 : 7)

***********

مرواريدهاي خود را نزد خوك‌ها نگذاريد چون قادر به تشخيص ارزش آنها نمي‌باشند. آنها مرواريدها را لگد مال مي‌كنند و برگشته و به شما حمله ور خواهند شد. به همين ترتيبچيزهاي مقدس را در اختيار انسان‌هاي بدكار نگذاريد.

(انجيل متي، 6 : 7)

***********

بخواهيد تا به شما داده شود. بجوئيد تا بيابيد. در بزنيد تا به روي شما باز شود. زيرا هر كه چيزي بخواهد به‌دست خواهد آورد. و هر كه بجويد، خواهد يافت. كافي‌ست در بزنيد كه دربروي‌تان باز مي‌شود. اگر كودكي از پدرش نان بخواهد، آيا پدرش به او سنگ مي‌دهد؟ اگر از او ماهي بخواهد، به او مار مي‌دهد؟ پس شما كه اين‌قدر سنگدل و گناهكار هستيد، بهفرزندان‌تان چيزهاي خوب مي‌دهيد. چقدر بيشتر پدر آسماني‌تان بركات خود را به شما خواهد بخشيد. اگر از او بخواهيد.

پس آن‌چه مي‌خواهيد ديگران براي شما بكنند، شما همان را براي آنها بكنيد. اين است خلاصه‌ي تورات و كتب انبياء.

(انجيل متي، 12- 7 : 7)

***********

فقط با عبور از در تنگ مي‌توان به حضور خدا رسيد. جاده‌اي كه به طرف جهنم مي‌رود خيلي پهن است و دروازه‌اش نيز بسيار بزرگ و همه‌ي كساني كه آن راه را مي‌روند، به‌راحتيمي‌توانند داخل شوند. دري كه به زندگي جاودان باز مي‌شود، كوچك است و راهش نيز باريك، و تنها عده‌ي كمي مي‌توانند به آن راه يابند.

(انجيل متي، 14 : 7)

***********

گمان نكنيد هر كه خود را مؤمن نشان دهد، به بهشت خواهد رفت. ممكن است عده‌اي حتي مرا خداوند خطاب كنند اما به حضور خدا راه نيابند. فقط آناني مي‌توانند به حضور خدابرسند كه اراده‌ي پدر آسماني را به‌جا آورند.

(انجيل متي، 21: 7)

***********

عيسي مسيح به شاگردان خود مي‌گويد: شما را هم‌چون گوسفندان در ميان گرگان مي‌فرستم، پس مثل مار، هشيار باشيد و مثل كبوتر، بي‌آزار…

(انجيل متي، 16 : 10)

***********

نترسيد از كساني كه مي‌توانند فقط بدن شما را بكشند ولي نمي‌توانند به روح‌تان صدمه‌اي بزنند. از خدا بترسيد كه قادر است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هلاك كند…

(انجيل متي، 28: 10)

***********

قيمت يك گنجشك چقدر است؟ خيلي ناچيز. ولي حتي يك گنجشك نيز بدون اطلاع پدر آسماني شما بر زمين نمي‌افتد. تمام موهاي سر شما نيز حساب شده است. پس نگراننباشيد. در نظر خدا شما خيلي بيشتر از گنجشك‌هاي دنيا ارزش داريد.

(انجيل متي، 31 – 29 : 10)

***********

… در اين دنيا حكمرانان بر مردم آقايي مي‌كنند و رؤسا به زير دستان خود دستور مي‌دهند، ولي شما چنين نباشيد. اگر كسي از شما مي‌خواهد در ميان شما از همه بزرگ‌تر باشد،بايد خدمتگزار همه باشد. و اگر مي‌خواهد مقامش از همه بالاتر باشد، بايد غلام همه باشد، چون من كه مسيحم نيامدم تا به من خدمت كنند، من آمدم تا به مردم خدمت كنم وجانم را در راه نجات بسياري فدا سازم.

(انجيل متي، 28 – 25 :20)

***********

خداوند را كه خداي توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. اين اولين و مهم‌ترين دستور خداست. دومين دستور مهم نيز مانند اولي است: همسايه‌ي خود رادوست بدار، به همان اندازه كه خود را دوست مي‌داري. تمام احكام خدا و گفتار انبياء در اين حكم خلاصه مي‌شود و اگر شما اين دو را انجام دهيد، در واقع همه را انجام داده‌ايد.

(انجيل متي، 40 – 37 : 22)

***********

هر چه بيشتر به مردم خدمت كنيد، بزرگ‌تر خواهيد بود زيرا بزرگي در خدمت كردن است. كسي كه خود را بزرگ مي‌پندارد، پست و كوچك خواهد شد. و كسي كه فروتن باشد، بزرگو سربلند خواهد گشت.

(انجيل متي، 12- 11: 23)

***********

… هيچ كس را در روي زمين پدر، نگوئيد چون شما يك پدر آسماني داريد كه خداست. و نگذاريد كسي شما را “پيشوا” بخواند، چون يك پيشوا داريد كه مسيح باشد.

(انجيل متي، 10- 9: 23)

***********

عيسي به شاگردان خود مي‌گويد: حقيقت را به شما بگويم: “هيچ‌ يك از كساني كه از مرگ مي‏هراسند، نجات نخواهند يافت زيرا پادشاهي مرگ به كساني تعلق دارد كه خود را درمعرض مرگ قرار مي‏دهند.

(تعليمات محرمانه‌ي عيسي مسيح، چهار انجيل عرفاني، كتاب جيمز، تدوين توسط دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“كسي كه خود را نمي‌شناسد، هيچ چيز را نمي‌شناسد ولي آن‌كس كه خود را مي‌شناسد از عمق كيهان نيز آگاهي يافته است. بنابراين هر كس كه حقيقت را از طريق دانشحقيقي جستجو كند، براي خود بال‌هايي را براي گريز از جهان مادي و پرواز به سوي ملكوت الهي به وجود مي‌آورد و اگر چه بسياري از مردم بال‌هايي دارند ولي از آن تنها برايدستيابي به اميال دنيوي‌شان استفاده مي‌كنند زيرا آتشي در درون‌شان است كه آنان را به سوي جهان توهمي كه سايه‌اي از حقيقت است مي‌كشاند.

(تعليمات محرمانه‌ي عيسي مسيح، كتاب توماس، تدوين كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“بيشترين تلاش‌تان را براي نجات خود بكنيد بدون هيچ‏گونه فشاري”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب محرمانه‌ي جيمز، تدوين كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“از افكار پليد بپرهيزيد. زيرا افكار پليد موجب رياكاري مي‏گردد و رياكاري نيز با حقيقت بسيار فاصله دارد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب محرمانه‌ي جيمز، تدوين كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“دوستان من، سعي كنيد درك كنيد كه نور بزرگ چيست. پدر به من نيازي ندارد. زيرا يك پدر به فرزند نيازي ندارد بلكه اين فرزند است كه به يك پدر نياز دارد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب محرمانه‌ي جيمز، تدوين كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“به كلام من گوش بسپاريد، دانش را درك كنيد و به زندگي عشق بورزيد. آن‌گاه هيچ كس به شما آزاري نرسانده و خوار و خفيف‏تان نمي‏كند. مگر آن‌كه شما خود چنين كاري را در حقخود انجام دهيد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب محرمانه‌ي جيمز، تدوين كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“به‌خاطر آوريد كه من با شما بودم ولي شما مرا نشناختيد.

خوشا به حال كساني كه مرا شناخته‏اند!

واي به حال كساني كه سخنانم را شنيده ولي باور نكرده‏اند.

خوشا به حال كساني كه با اين كه مرا نديده‏اند، به من ايمان آورده‏اند”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب محرمانه‌ي جيمز، تدوين كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“اگر پيشوايان‌تان به شما مي‏گويند، ملكوت الهي در آسمان است، پس پرندگان آسمان قبل از شما به آن‌جا خواهند رسيد و اگر آنها مي‏گويند، ملكوت الهي در درون درياست، پسماهيان دريا قبل از شما به آن‌جا خواهند رسيد.

در حالي كه ملكوت در درون و بيرون شماست. زماني كه خود را شناختيد، آگاه مي‏گرديد و آن‌گاه پي خواهيد برد كه شما فرزند خداي زنده هستيد، اما اگر خود را نشناسيد در فقرزندگي خواهيد كرد و آن‌را تجسم خواهيد بخشيد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“از آن‌چه كه در اختيار بينش دروني‏تان است آگاه شويد، آن‌چه از ديدتان پنهان است برايتان روشن و آشكار خواهد شد زيرا چيزي وجود ندارد كه پنهان باشد و آشكار نگردد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“دروغ نگوييد و آن‌چه را كه دوست نداريد انجام ندهيد. زيرا همه چيز در حضور خداوند روشن و آشكار است. زيرا در ملكوت خداوند هيچ چيز پنهاني وجود ندارد كه آشكار نشود. و هيچچيز پوشيده‏اي نيست كه از آن پرده برداشته نشود.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“من به جهان آتشي افروخته‏ام، دقت كنيد! تا وقتي كه مشتعل است از آن محافظت خواهم كرد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

ملكوت الهي مانند دانه‌ي خردل است كه از تمام دانه‏ها كوچك‏تر است. اما وقتي در زميني خوب و مناسب كاشته شود به اندازه‌ي درختي بزرگ رشد كرده و پناهگاه پرندگان آسمانمي‏شود.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“هر درخت “تاكي” كه از پدر آسماني دور باشد خشك مي‏شود، آن‌گاه از ريشه كشيده شده و نابود مي‏گردد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“فريسيان و كاتبان نسخه‏هاي خطي تورات، كليد دانش را گرفته و آن‌را پنهان ساخته‏اند. آنها نه خودشان وارد ملكوت خدا مي‏شوند و نه اجازه مي‏دهند ديگران وارد شوند. شما بايد چونمار هوشيار و چون كبوتر پاك و معصوم باشيد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

عيسي به حواريون گفت: اگر از شما پرسيدند، “از كجا آمده‏ايد؟” به آنان بگوييد، ما از نور آمده‏ايم، جايي كه نور به خودي خود به وجود آمد، و خود را مستقر ساخت. و آن گاه بهصورت تصويري از نور پديدار گشت. اگر آنان پرسيدند، “آيا شما آن نور هستيد؟” بگوييد، ما فرزندان نور، و برگزيدگان آن خداي زنده هستيم.

اگر آنها پرسيدند، “چه نشاني از پدر آسماني‏تان در شماست؟” به آنان بگوييد، “حركت و سكون”.

شاگردان از او پرسيدند، “چه زماني آن سكون و آرامش نهايي براي مردگان به وقوع مي‏پيوندد و دنياي جديد پديدار مي‏گردد؟”

او به آنان گفت، “آن‌چه را كه در جستجويش هستيد هم اكنون به وقوع پيوسته اما شما از آن آگاه نيستيد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

شاگردان عيسي به او گفتند، “بيست و چهار پيامبري كه در اسرائيل بودند همگي درباره‌ي شما صحبت كرده‏اند”. عيسي به آنان گفت، “شما آن خداي زنده‏اي را كه در درونتاناست ناديده مي‏گيريد و تنها درباره‌ي مردگان صحبت مي‏كنيد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

شاگردان مسيح، يك سامري را ديدند كه بره‏اي را بر دوش گرفته و به يهوديه مي‏برد. او به شاگردانش گفت،

“او چرا بره را بر دوش خود حمل مي‏كند؟”. آنها گفتند: “تا آن را بكشد و بخورد”.

او به آنان گفت، “او آن بره را تا وقتي كه زنده است نمي‌تواند بخورد، تنها زماني آن را مي‏خورد كه كشته شود و تبديل به يك لاشه‌ي بدون روح گردد”.

آنها گفتند، به هر حال به جز اين چيز ديگري نمي‏تواند براي آن اتفاق بيفتد. عيسي گفت، “اين در مورد شما نيز صدق مي‏كند: استراحتگاهي را براي خود بيابيد كه تبديل به يك لاشهنگرديد و خورده نشويد.

اگر آن‌چه را كه در درون‌تان وجود دارد پرورش دهيد، (اگر نور درون‌تان را پرورش دهيد) همان نجات‌تان خواهد داد. اگر آن را در درون‌تان نداريد، فقدان آن موجب نابودي‏تان خواهد شد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“ملكوت الهي را مي‏توان چنين توصيف كرد كه تاجري مقداري جنس داشت. روزي مرواريدي را پيدا كرد. از آنجايي كه تاجر بسيار باهوش بود تمام آن اجناس را فروخت و همان يكمرواريد را خريد. وضعيت شما نيز همين طور است، در جستجوي آن گنج باشيد، كه تمام‌نشدني است، پايدارست كه هيچ بيدي آن را از بين نمي‏برد، و هيچ كرمي آن را تباهنمي‏سازد”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

“بدبخت آن بدني كه وابسته به بدن ديگر است و بدبخت آن روحي كه وابسته به هر دوي آنهاست”.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

خطاب عيسي مسيح به كساني كه براي ارتباط با خدا فقط به انجام اعمال بيروني توجه دارند: “چرا فقط بيرون ظرف را مي‏شوييد؟ آيا نمي‏دانيد همان كسي كه درون را ساخته بيرون رانيز او ساخته است؟

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

***********

عيسي گفت: “به نزد من بياييد، زيرا يوغي كه من بر دوش شما مي‏گذارم سبك است. پادشاهي من آرام و ملايم است و شما در آن آسايش مي‌يابيد.

(چهار انجيل عرفاني، كتاب توماس، تدوين‌كننده: دكتر ماروين دبليو ماير)

همچنین ببینید

حکیمانه

جمله های ناب (سری 1)

( سخن بزرگان ) جمله های ناب (سری 1) بزرگترین اشتباهی که مردم، در روابط …