سخن بزرگان

کوتاه اما پرمحتوا …

کوتاه اما پرمحتوا؛

چه چیز را به چه چیز قیاس می کنید؟

1) مرد را به عقلش نه به ثروتش
2) زن را به وفایش نه به جمالش
3) دوست را به محبتش نه به کلامش
4) عاشق را به صبرش نه به ادعایش
5) مال را به برکتش نه به مقدارش
6) خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
7) اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش
8) غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
9) درس را به استادش نه به سختیش
10) دانشمند را به علمش نه به مدرکش
11) مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش
12) نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
13) شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
14) دل را به پاکیش نه به صاحبش
15) جسم را به سلامتش نه به لاغریش
16) سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

همچنین ببینید

جمله زیبا و آموزنده

( متن های کوتاه فلسفی و زیبا ) جمله زیبا و آموزنده دنیا همه هیچ …