جمعه , فروردین ۲۲ ۱۳۹۹
دکتر علی شریعتی

فقر از دیدگاه دکتر شریعتی

فقر چیست؟

فقــــــــــــر ، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست .

فقر، چیزی را ” نداشتن” است ولـــــــــــی، آن چیز پول نیست ، طلا و غذا (هم ) نیست …

فقـــــــــــــــر ، همان گرد و خاکی است که بر کتاب های فروش نرفته ی یک کتاب فروشی می نشیند
فقــــــــــــــر ، تیغه های برنده ی ماشین بازیافت است،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد می کند
فقــــــــــــــر کتیبه ی سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند.

فقــــــــــــــر ، پوست موزی است که از پنجره ی یک اتومبیل به خیابان انداخته می شود
فقــــــــــــــر ، همه جا سر می کشد
فقــــــــــــــر ، شب را ” بی غذا ” سر کردن نیست
فقــــــــــــــر ، روز را ” بی اندیــــــــــــــشه” ســـــــــــــر کردن است

 (دکتر علی شریعتی)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …