سقراط

جملات کوتاه و زیبای سقــراط

سخنان سقراط؛

زندگی كوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار.

*

دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.

*

ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند.

*

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

*

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

*

تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.

*

من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید.

*

تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن، دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.

از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است.

*

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.

*

هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.

*

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود.

*

مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند.

*

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

*

مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.

*

در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.

*

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

*

فردی كه در امری بزرگ جان می سپارد، مثل كسی است كه تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی كند. پس كسانی كه همت خود را وقف راه خیر می كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به كسانی است كه كارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است.

*

با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن، زیرا كه او تابع هوای نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است، بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.

*

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد.

*

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.

*

یك زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.

*

با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.

*

ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.

*

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

*

اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است.

*

داروی خشم، خاموشی است.

*

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.

*

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.

*

اثر حكمت آنگاه در شخص حكیم پدیدار شود كه خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.

*

نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت، پاك كردن حافظه ی آن است.

*

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.

*

انتقام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است.

*

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.

*

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.

*

آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.

*

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری.

*

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند.

*

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد.

*

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.

*

آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.

*

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.

*

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

*

تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.

*

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است.

*

ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد كنید و چه نكنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار كشته شوم.

*

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.

*

روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود.

*

شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.

*

هركسی كه بداند كه نداند از همه داناتر است. یك چیز را خوب می دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم. هر كه بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند.

*

فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است.

*

مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.

*

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.

*

هیچ كس حق ندارد راضی شود كه در گمراهی و نادانی بماند و نیز كسی نباید حقیقت را پنهان كند.

*

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است كه مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت كه مادرم زنها را در وضع حمل مدد می كرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می كنم كه زاینده شوند؛ یعنی علمی كه در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.

*

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگوتر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.

*

مردم هر كدام آرزویی دارند؛ یكی مال می خواهد، یكی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.

*

پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش.

*

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر كه سخن گویی تا دیگران خاموشت كنند.

*

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگو تر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.

*

من جز یك چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم.

*

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

*

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یك جا جمع كنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شكایت می بندند.

*

سعادتمند كسی است كه از هر اشتباه و خطایی كه از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.

*

تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد.

*

می دانم كه هیچ نمی دانم.

*

در تكاپو، تا بهتر از آن باشیم كه هستیم؛ بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست.

*

سخن گفتن به جا و سكوت نمودن به جا نشانه عقل است.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …