اصطلاحات دوستداران قناری

اصطلاحات دوستداران قناری؛
قناری آماده: به قناری نر مست و یا ماده مست آماده میگویند.

بیقوش: قناری موقومی بوده با صدایی بلندو زیبا كه بدلیل كج بودن گردنش به بیقوش معروف شده بود .

پررو: به قناری نری كه در هر مكانی می آویزند بی محابا شروع به خواندن میكند پررو اطلاق می گردد .

پرنرمه: پرهای ریز و كوتاه اطراف سر و گردن پرنده است كه در زمان تولكی از بدن پرنده جدا میشود.

پس رفتن:در حین نزدیك شدن به دوران تولید مثل اگر پرنده در حال آماده شدن در همان حالت بماند و به بلوغ نرسد و یا پرنده آماده ناگهان شروع به پرریزی نماید و تا سال آینده بدون تولید بماند قناری پس رفته است .

پس: به قسمت مخر ج و محوطه شكمی (پس )میگویند .

پشت دار: دارای نژاد اصیل و اجداد خوب .

تاتی: در زمان جفتگیری و آمیزش پرنده ماده سینه خود را به روی چوب می چسباند و سرو دم را بسمت بالا می آورد در این هنگام بدن پرنده شكل منحنی به خود میگیرد به این عمل ماده تاتی دادن میگویند.

تخم گرفته: به تخم نطفه داری كه بعد از 6 روز خوابیدن پرنده ماده در آن جنین تشكیل میشود تخم گرفته میگویند.

تخم هرز: تخمهایی كه پرنده ماده در حا لت مستی وبدون وجود نر میگذارد تخم هرز است.

تور: به پرنده هایی كه در هنگام نزدیك شدن به قفس آنها و یا در هنگام گرفتن آنها از ترس و بدون هدف و به قصد فرار خود را محكم به دیواره های قفس میكوبند تور میگویند.

تولك: هر ساله در فصل تابستان پرهای كهنه پرنده ها ریخته شده و بجای آن پرهای جدید میروید, گاهی در اثربیماری و ترس و یا تغییر رژیم غذایی نیز این پدیده بوقوع می پیوندد كه تولك رفتن گفته میشود.

تیغ آله: در ابتدای شروع رویش پر در بدن جوجه ها پر های آنها شبیه به تیغ در جوجه تیغی میباشد در این حالت به جوجه ها تیغ آلو و یا تیغ آله میگویند.

جره: ریز نقش ترین پرنده از بین جوجه های یك جفت نر وماده را جره مینامند

جوجه كال: از زمانیكه بدن جوجه پوشیده از پر میگردد تا زمانیكه بتواند از دانه های خشك تغذیه كند (كال )شناخته میشود .

جوجه گوشتی: به جوجه های تازه به دنیا آمده ای كه هیچ پری در بدنشان روییده نشده است اطلاق میگردد .

پیشنهاد خواندن
قناری آواز خوان(موقوم)

جیك مرد: جوجه ای كه درون تخم كلیه اندامهای بد نش كامل شده و مرده است را جیك مرد مینامند .

چكیده: اگر جوجه قناری دارای پدری باشد كه موقوم میخواند و جوجه توسط همان نر تغذیه شده باشد و موقوم را از زمانی كه درون تخم بوده تا زمانی كه بالغ میشود زیرنظرهمان قناری نر آموزش دیده باشد و موقوم بخواند .به این روش آموزش چكیده میگویند .

چسبنده: به روش آموزش جوجه ها از سن 25 روزگی به بعد توسط قناری موقوم و یا بوسیله نوار كاست را روش چسبنده گویند .

حمال: آن دسته از قناری ها كه برای پرورش جوجه قنار یهای گران قیمت و اصیل استفاده میشوند به حمال معروفند .

خنثی (نامعلوم)
هر گاه جنسیت پرنده نامشخص باشد آن پرنده خنثی است .معمولا این كلمه را در مورد جوجه ها بكار میبرند .

دل زدن: سرعت تنفس پرنده را در هنگام بیماری و كسالت دل زدن میگویند .

دهن دار:در صورتی كه پرنده دوره آواز خوانی را در كلاس موقوم گذرانده باشد ولی در آواز خود تكه ای از آواز رسمی داشته باشد دهن دار است اما موقوم نیست .

ریزه خوانی: صدای جوجه هایی كه هنوز آواز كاملی را فرا نگرفته اند و تنها مشغول به تمرین آواز هستند را ریزه خوانی گویند .

سر دهن دار: اگر قناری تنها ابتدای آواز را با صدای تقلیدی از موقوم و یا مثلا بلبل آغاز كند و بقیه آواز را معمولی (رسمی) بخواند سردهن دار گفته میشود .

سرو ته دار: اندازه طول بدن قناری از سر تا انتهای دم را بدون در نظر گرفتن بلندی پا و یا كلفتی بدن پرنده و یا حتی استیل پرنده سرو ته میگویند به عبارتی به قناری های نژاد سنگین مانند یوركشایر سروته دار می گویند .

سوختهای: قناریهای(سبز ) تیره رنگی كه دارای زمینه رنگ قرمز خصوصا در ناحیه سینه سر و صورت هستند سوخته نامیده می شوند.

سینه زدن: رفتاری است در زمان لانه سازی قناری ماده و آن هنگامی است كه قناری ماده سینه خود را بر روی پنبه های محل تخمگذاری می مالد و به آن فشار می اورد تا شكل اولیه لانه بوجود آید .

شاه تخم: دوتعریف دارد :اول اینكه : به اولین تخم از اولین سری تخمگذاری شاه تخم میگویند .دوم اینكه : اولین جوجه بدنیا آمده از اولین سری تخمگذاری نیز شاه تخم است .

پیشنهاد خواندن
پرندگان چگونه آواز خواندن را یاد می‌گیرند؟

شق دهن:قناری های آواز خوانی كه دارای صدای صاف و بلند و بسیار بم باشند را شق دهن مینامند.

طعمه: پیدایش هر گونه غده ویا تومور و یا جمع شدن قسمتی از احشا داخلی (روده ها )پرنده به صورت توده ای انباشته در محوطه شكمی را كه مانع از تولید مثل میگردد طعمه میگویند .

قرص خوانی: قناری نری كه تمامی آوازش را با صدای رسا وبلند بخواند قرص خوان است .

قناری گنگ: گاهی یك پرنده جوان پیش از رسیدن به سن بلوغ در شرایط نگهداری بدی قرار می گیرد كه عوامل محیطی مختلف از جمله بیماریها و تغذیه و بی برنامگی در نور دهی نظم ساعت بیو لوژیكی پرنده را بر هم می زند و باعث به بلوغ نرسیدن پرنده در سال اول زندگی میشود . اگر در سال اول تولك رفتن این معایب رفع نگردد موجب میگردد كه پرنده دوران تولكی را ناقص پشت سر بگذارد و در سال دوم نیز به شرایط بلوغ نرسد در نتیجه بعلت كمبود و یا عدم ترشح هورمونهای مورد نیاز و اینكه دوسال پی در پی دستگاه تناسلی پرنده فعال نبوده است پرنده دچار نوعی بی تفاوتی و سر در گمی میشود و در مقابل همنوعان خود خونسرد و بی علاقه و ترسو و گوشه گیر میگردد و خصوصیات جنسی خود را بطور طبیعی بروز نمی دهد اینگونه پرنده ها اگر موفق به خواندن شوند نمیدانند برای چه می خوانند و اگر مست شوند نمی دانند رفتار جنسی چیست و اگر با پرنده ای جفت اندازی شوند مدتی طول خواهد كشید تا روش آمیزش را فرا بگیرند به اینگونه پرنده ها گنگ می گویند .

قوام:نوعی مزایده بین دو شریك و یا بین یك فروشنده و چند خریدار ر خ میدهد,در بین دوشریك با قیمت گذاری یكی از طرفین موفق به خرید میگردد اما در بین یك فروشنده و چند خریدار اگر فروشنده شرط كند میتواند در صورت تامین نشدن نظرش معامله را فسخ كند ,در غیر اینصورت باید به بالا ترین پیشنهاد رضایت بدهد.

قیه:صدای جیك بلند و صاف قناری نر قبل از شروع به آواز را در قناری های موقوم ودهن دار قیه مینامند .

کپه:لانه تخمگذاری قناری را كپه میگویند

كرچی:حالتی راكه پرنده ماده بعد از بدنیا آمدن جوجه ها روی آنها می خوابد و جهت تغذیه آنها اقدام نمی كند و باعث گرسنگی و مرگ آنها میگردد كرچی میگویند .

پیشنهاد خواندن
قناری در طبیعت

كشیده بلند:قناری های استیل دار و پا داری كه دارای سروته خوب نیز باشند كشیده بلند نام دارند ,قناری كشیده بلند قناری رسمی مورد نظر قناری بازان نیست و خصوصیاتی از نژادهای دیگر نظیر اخم و ابرو در آنها وجود دارد .

كوتاه خوانی (بزوار):به آواز جوجه هایی كه قسمتی از یك قطعه را با تن صدای ضعیف می خواند بز وار گفته میشود .

كوتاه و بلند خوانی:به آوازی كه در آن قسمتی از آواز بلند و قسمتی دیگر با صدای ضعیف تر خوانده میشود كوتاه بلند خوانی گفته می شود

كهنه:پرنده كهنه پرنده ای است كه یكسال از عمرش گذشته باشد

لال:گاهی مادرزادی و گاهی بر اثر ترس یك پرنده نر نمیخواند و یا صدایی از حنجره اش خارج نمی شودبه اینگونه قناری های نر لال می گویند .

لك تولك:اگر قبل از پایان دوران پرریز ی عاملی باعث پرریزی دوباره پرنده گردد پرنده لك تولك شده است .

لون:هر سری تخمگذاری را یك لون مینامند .پرنده ماده در هر لون معمولا بین 3 تا 4تخم میگذارد .

لمبه :ماده قناری گاهی در اثر کمبود کلسیم و گاهی تخمگذاری زیاد تخمهایی با پوسته نازک میگذارد که ان را لمبه میگویند .

مست:مستی, دوره ای از زندگی پرنده را در بر می گیرد كه هر سال یكبار تكرار میشود .در این دوره كه هنگام جفت یابی و تولید مثل پرندگان است ماده ها شروع به لانه سازی میكنند و نر ها با دیدن ماده با آواز بلند نغمه سرایی می كنند .

ملخك:در زمان آمادگی ماده ها پرش های كوتاهی انجام می دهند كه این پرش ها با تعداد بال زدن های زیادی همراه میباشد به این نوع پرش ملخك گفته می شود .

موچول:پرنده ای را كه یك یا چند انگشت بسته همانند مشت بسته دارد موچول مینامند .

موقوم:یا مقام نوعی آواز زیبا در ردیفی خاص میباشد كه قناری موقوم باید آن ردیف را فرا گرفته و به درستی اجرا نماید.

نرلاس:گاهی چند پرنده را از نظر ارزش مادی به دو دسته مساوی تقسیم میكنند این عمل نرلاس كردن نام دارد .

هفت تخم:مخلوطی از هفت دانه شامل كاهو ,منداب , شلغم ,خرفه ,کلم قمری , تخم گشنیز ,شاهدانه را كه برای تقویت و تنوع در تغذیه استفاده میشود هفت تخم مینامند.

(زمزار)

همچنین ببینید

عکس قناری

راز یادگیری آواز خواندن در قناری ها

راز یادگیری آواز خواندن در قناری ها دانشمندان آلمانی دریافنتد که هر چند قناریها آواز …