پروانه ماهی سيترون
پروانه ماهی سيترون

پروانه ماهی سيترون (Chaetodo Citrinellus)

پروانه ماهی سيترون (Chaetodo Citrinellus)+عکس

پراکنش این ماهی شامل جزاير هاوايی و مناطق استوايی بين اقيانوس‌های هند و کبير است.

معمولا اين گونه را با ساير انواع پروانه ماهی های خالدار اشتباه می نمايند. عامل اصلي تشخيص آن لبه سياه‌رنگ بدن است که تا باله مخرجی ادامه می يابد.

اين ماهی همچنين دارای نوار سياه‌رنگی روی ساقه دمی می باشد. طول آن به 12 تا 19 سانتیمتر می رسد.

پروانه ماهی سيترون
پروانه ماهی سيترون

پروانه ماهی سيترون

(زمزار)

همچنین ببینید

پروانه ماهی مایو

پروانه ماهی مايو (Chaetodon Meyeri)

(ماهیان آب شور ) پروانه ماهي مايو (Chaetodon Meyeri) + تصاویر این پروانه ماهی بومی …