استاتوس عاشقانه
استاتوس عاشقانه

جمله های ناب عاشقونه بهاری

جمله های ناب عاشقانه؛

اﯼ ﮐــﺎﺵ
ﺩﻟﯿــﻞ ﺷـﺐ ﺑﯿــﺪﺍﺭﯼ ﻫﺎیـم
ﻭﺟـﻮﺩ ﺗـــﻮ ﺑــﻮﺩ

ﻧــﻪ ﺟــﺎﯼ ِ ﺧــﺎﻟﯿــﺖ ….

.

.

بـه زودی هـمه خواهنـد فـهمید

کـه سـخت در آغـوشت گرفتـم

بـدجوری بـوی تـو را میـدهم ..

.

.

.

چه کـرده ای ” تـو ” با دلـــم ؟
که از تـو پیـش دیـگران گلـایه هـم که می کـنم
شــعر حـساب می شـود

.

.

.

کـاش هر روز جـمعه بـود
آن وقـت می تـوانستـم
دلتـنگی هایـم را

بـر گردن غـروبـش بیـانـدازم ….

.

.

.

درسـت تـه تـه نـگاهت
نـه ! صبـر کن کمی عقـب تر بـیا
آهــا
درسـت همـین جـاست

همـان بـرقی که مرا پـاگیـر تـو کـرده …

.

.

.

امـروز با همه ی دنـیا قهرم
امـا تـو صدایم کــن بـرمـی گـردم
سادگـی کودکانـه ام را مـیبینـی؟

.

.

.

آن روزهـا

چـقـدر دیدنـت را می نـوشتم

و ایـن روزهـا

چقـدر نـمی بـینـمت …

.

.

.

تـو کـمی شیـرین شـو
بـحران بی فـرهادی را
مـن حـل میکـنم …

.

.

.

مـی‌ دونی “بـهـشـت” کجـاست ؟
یـه فضـای چـند وجـب در چنـد وجـب
بیـن بـازوهای کـسی که دوسـتش داری…

.

.

.

عـاشق آن لحظه ام

کـه کنـارت هستـم

و کودکـ درونـم از اشتیـاق با تـو بودن
میخـواهـد زمیـن و زمـان را بهـم بزنـد ..

.

.

.

اهـل پنهـان کـاری نیستـم

اعتـرافـ میکـنم

زمـانـی دل ِ یکـی را سوزانـدم

حـالـا

یکـی … یکـی … یکـی

دلـم را میـسوزانـند

(کفشدوزک)

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …