تترای باله خونی

ماهی تترای باله خونین(Bloodfin tetra)

ماهی تترای خونین باله
Aphyocharax rubripinnis
اندازه این ماهی که بومی آرژانتین و پارانا است 5/5 سانتیمتر می رسد .باله های پشتی ، شکمی و مخرجی قرمز و رنگ اصلی بدن آن آبی می باشد .قسمت شکمی آن آبی متمایل به سفید است .در آکوآریومهایی که باندازه کافی نور طبیعی می گیرند بخوبی رشد ونمو می کنند .تخم ریزی آن بر روی گیاهان داخل آکوآریوم انجام می گیرد .درجه حرارت مناسب تخم ریزی 25 درجه سانتیگراد است و در این حرارت نوزادها 30 ساعت پس از لقاح از تخم خارج می شوند .در شرایط غذایی خوب ، رشد و نمو آنها بسیار سریع است.
از غذاهای زنده و خشک و غذاهای آماده به بهترین وجه تغذیه می نمایند.  با نام تترای سبز آتشین نیز شناخته می شود.

تترای باله خونین(Bloodfin tetra)
تترای باله خونین(Bloodfin tetra)
تترای باله خونین(Bloodfin tetra)
تترای باله خونین
تترای باله خونی
تترای باله خونی

(آکواریوم)

 

پیشنهاد خواندن
ماهی تترای کنگو

همچنین ببینید

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهي ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهي راکون خط قرمز (ماسک دار) …