جمله های عاشقانه با عکس

جمله های عاشقانه با عکس

جمله های عاشقانه با عکس؛

به نام آنکه لیلی را برای مجنون

شیرین را برای فرهاد

پروانه را برای گل

و تورا برای من آفرید

.

.

.

.

دِلگیــــر نَشـــو از آدمها،

نیش زَدَن طَبیــــــــعَتِشــو نهـ

سال ـهاست که به هَواےِ بارانے مے گویَند “خـــَرابـــ”……

.

.

.

آدَمهاتــورا نمے فَهمَنــב

تَنهــآ تَرجُمـہ اَت مے کُنَنـــב

آن هَم بـہ زَبــآن ِ خوבشــآن …

.

.

جمله های عاشقانه با عکس

.

.

کَــسـﮯ کــہ واقــعا تــو رآ בوســت בآرב

بـــہ ســآز آرام بـــوבنـــت ڪفآیـــت مــــ✗ـﮯ ڪـنـב
و هــرگـز از تــــو نمــــ✗ـﮯ خـــوآهــבـ

رقــآصـــہ سآزهآیـــش بآشــ✗ـﮯ…!

.

.

.

.

باش تا عطر تو با من باشه

فصل هم فصل سرودن باشه

باش تا سهم من از ای بودن

جنگ  نه ، عشق تن به تن باشه

.

.

.

.

بالاتریــלּ آرزویــم برایــت ایــלּ اـωـت

حاجت כلت با حڪمت خـכایــیـ یــڪیـ باشـכ…

.

.

.

.

بهـ ωـلامتیـ ڪـωـیـ ڪهـ اگهـ هــمهـ باشלּ
ولیـ اوלּ نباشهـ ،
انگار هــیــچڪـω نیـــωـت

.

.

.

.

شڪ نـכارم ڪهـ از مלּ قـشنگ تر خیــلیــا هـــωـتלּ ,
اما تو هــم شڪ نڪלּ ڪهـ
از مלּ قـشنگ تر ڪـωـیـ نمیــتونهـ כوωـتت כاشتهـ باشهــ !!!

.

.

.

.

“عزیــز بوכن” جرم نیـــωـت
امتیــازیـــωـت ڪهـ “تو” כر قـلب مלּ כاریـ و “خیــلیـ هــا” نـכارنـכ

.

.

جمله های عاشقانه با عکس

.

.

صـכایــت نیـــωـت
تصویــرت هــم هــمیــنطور!
اما مهــرت آنتלּ میـــכهـــכ ! انـכازهـ آـωـماלּ . . .

پیشنهاد شده برای شما:
اس ام اس عاشقانه (سری 4)

.

.

.

.

بغض ڪرכهـ ام ، ایــלּ بغض لعنتیـ با هــیــچ چیــز نمیـ شڪنـכ !
جز با صـכایـ تو ، صـכایــت را میـ خواهــم
هـــωـتیـ ؟

.

.

جمله های عاشقانه با عکس

.

.

دوستت دارم ، همین ؛

این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ،

حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی !

بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی ، هست به امتداد زندگی …

.

.

.

.

هر چی تو بخوای باشه ، هر چی تو بگی باشه

اسمِ تو فقط رو این زندگی باشه

.

.

.

.

رابطه های امروزی نخواستن همدیگه نیست

خواستن یکی دیگست …!!!

.

.

جمله های عاشقانه با عکس

.

.

درخت هم که باشی

من

دارکوبی می شوم که هفتاد و سه بار در دقیقه

تو را می بوسد . . .

.

.

.

.

رو بـه روم عکس کـسیِ که بـه روم چشماشــو بـست

یه نفـر بغضــشو بـاز کــنار عکس من شـکست

تــوی زندگی هرکــس یـه نفـر هست که نــیست

توی زنــدگی هر کس یه نفـر نیست که هست …

آرشیو جملات عاشقانه همراه با عکس

 (زمزار)

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …