شعر و دلنوشته زیبا

چون گل آمد صحن بستان، محشری بر پا نمود…(الیار)

(اشعار حکیمانه و فلسفی زیبا)
صفحه ای از حشر و نشر
چون گل آمد صحن بستان؛ محشری بر پا نمود
صور اسرافیل بلبل هم در آن غوغا نمــود
نغمه ی بلبل چو شور افکن شد اندر بــاغ گــل
چشــم عالم را به نور دلبـــری بینا نمود
عشق گل، در جان بلبــل در زمستــان هم نمرد
بلبــل اندر شاخ سنبـل راز خود افشا  نمود
شد نمادی از قیــامــت رجعــت گــل در زمین
یــاد احــوال قیــامت را به دل احیــا نمود
از کتاب خلقتش، اوصفــحه ای از حشـر و نشر
با سر انگشت  طبیعت، پیش رویم وانمـود
آنچه دل در باد غـفـلت داده بـود از دست خود
انــدر آیـیـن بهـــاران اینچنین پیـدا نمود
درهیــاهـوی زمـستـــان جـــهـان از دلبــــرم
این دلم را عشوه ای، چون بلبل شیدا نمود
هان! برون افتــد به محشر از پس هر پرده ای
آنچه الیار اندر این دنیا به دل اخفــا نمـود
الیار (جبار محمدی)

پیشنهاد خواندن
ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی...(شهریار)

همچنین ببینید

شعر عاشقانه

نباشـد زندگی غفلت، ببالد جان به بیداری (الیار)

( غزل زیبا ) طنین طبل بیداری … الیار (جبار محمدی) به کوی چشم دارانش …