بهار

نغمــه ی بـــاد وزان ، بر دل من ســاز شد…(الیار)

( اشعار عاشقانه در وصف بهار )
نرگس غماز …
فصل گـــل آغاز شد   چشـم دلـم باز شد
هر گل وگلچهره ای   مخــزنی از راز شد
نغمــه ی بـــاد وزان   بردل من ســاز شد
یـار من از ره رسیــد   نرگــس غماز شـد
جـــان من از شوق او   در پــــی پـرواز شد
نــــای دل از روی او   چشمــه ی آواز شـد
مرغ دلـــم پرگرفت   بـــر زَبَـــر بــاز شد
بحر جمــــالش فزود   اردک جــان غاز شد
شور وی عالم گرفت   روضه ی دلبـــاز شد
مـردم چشمـــــان او   چون لـب دمساز شد
عشوه ی اودرجهــان   دلبــر تک تـــاز شد
هر قدمـش عاشـــقی   کشتـه ی این ناز شد
کلک من انـــدر کفم   مست سرانـــداز شد
شعر تو الیـــار از آن   بر خــط ایجـــاز شد
الیار (جبار محمدی)

پیشنهاد خواندن
ز حد گذشت جدائی، ز حد گذشت جفا (زاکانی)

همچنین ببینید

صاحب-الزمان

(دلنوشته) بیا برگرد فهمیدم که از رفتن چه می‌ماند

( دلنوشته زیبا برای امام زمان عج ) باران را برای خاک معنا کن … …