عاشقانه زیبا

بـــار دگــــر یــار، مرا نــاز کرد…(الیار)

( شعرهای عاشقانه )
ترنم یار
بـــار دگــــر یــار، مرا نــاز کرد
عشــوه گری را ز نو  آغاز کرد
پــرده ی پنـــدار و تـــردّد ربود
چشم دلــم بر دو جهان باز کرد
بـــاد ترنّـــم ز لبــانــش گشـود
رشته ی گیســوی دلم ساز کرد
قفـــل در از باب معــانی شکست
جملگـــی انــدر خط ایجاز کرد
گــل که ز باغ گل رویش شکفت
بلبـــل حیــرت زده آواز کــرد
لـوح جمـــــالش ز برِ جان کشید
چشمه ی جان را گهر انداز کرد
غم به دل از فرقت او جان گرفت
لــب به لبــم با نی  دمسـاز کرد
خنجــــر عشقــش دل الیـــار زد
جـــان من اندر صف جانباز کرد
الیار (جبار محمدی)

پیشنهاد خواندن
(مرثیه) حسنی و چو حسن خون شده عمری جگرت

همچنین ببینید

ناصر فیض

شعر های طنز از ناصر فیض

( اشعار طنز آلود ) شعر های طنز از ناصر فیض • باید برادران زنم …