متن عاشقانه

وقتی یکی را دوست دارید…(متن های زیبا و عاشقانه)

وقتی یکی را دوست دارید…

( متن های زیبا و عاشقانه )

وقتی یکی را دوست دارید، به زندگی ھم عشق می ورزید.

*
وقتی یکی را دوست دارید، آرزوھایتان آرزوھای اوست.

*

وقتی یکی را دوست دارید، واژه تنھایی برایتان بی معناست.

*

وقتی یکی را دوست دارید، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل ھستید.

 *

وقتی یکی را دوست دارید، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است.

 *

وقتی یکی را دوست دارید، ھر چیزی را که متعلق به اوست، دوست دارید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوار است.

*

وقتی یکی را دوست دارید، در کنار او که ھستید، احساس امنیت می کنید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، به علایق او بیشتر از علایق خود اھمیت می دھید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید از خواسته ھای خود برای شادی او بگذرید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید برای خوشحالی اش دست به ھر کاری بزنید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید به ھر جایی بروید که فقط او در کنارتان باشد.

*

وقتی یکی را دوست دارید، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامش تان می شود.

*

وقتی یکی را دوست دارید، با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می کنید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، شیرین ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که با او گذرانده اید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، حتی با شنیدن صدایش، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید.

پیشنهاد خواندن
اس ام اس و جملات بی وفایی و خیانت

*

وقتی یکی را دوست دارید، او برای شما زیباترین و بھترین خواھد بود اگر چه در واقع چنین نباشد.

 *

وقتی یکی را دوست دارید، تحمل سختی ھا برایتان آسان و دلخوشی ھای زندگی تان فراوان می شوند.

*

وقتی یکی را دوست دارید، به ھمه چیز امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوھای تان را آسان می شمارید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، در مواقعی که به بن بست می رسید، با صحبت کردن با او به آرامش می رسید.

*

وقتی یکی را دوست دارید، شادی هایش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی هایش برایتان سنگین ترین غم دنیاست

( زمزار )

همچنین ببینید

شعر عاشقانه

جملات خاص با مفهوم ارزشمند

( متن های خاص برای آدم های خاص ) جملات خاص با مفهوم ارزشمند کسیکه …