عکس گل سفید

تقدیر جان مرا حق نوشته است … (الیار)

( اشعار عارفانه )
رشتهٔ عشق …
تقدیر جان مرا حق نوشته است
از خاک و شبنم عشقم سرشته است
هر دل کــه بگذرد او از مسیر عشق
دانــــد به درگــه حق، عشق، رشته است
این رشته می بردم تا به بام عـــرش
بر مسنــــدی کـــه نه جای فرشتـــه است
بس گل دروده دراین ره، هَزار جان
از مزرعـــی که در آن، بذر، کِشتـــه است
انـــدر منـــای جمــالــش بدیده ام
بس کُشته ای که از آن کُشتـه، پشته است
آورده از چَــهِ ظلمت، دلـــم بــرون
این دل ز شـــادیش، از جان گذشته است
گــر دل ز مـرز جفــایش، گذر کند
دانـــم به تیــــغ غـــم عشق، کشته است
گریــم بر آن دل بی بهـره از غمش
آن کــاو که صیـــد کمندش نگشته است
الیــــار! از آن، بنریزد غم از دلــت
کایـــزد تو را به چنین غـــم، بهشته است

الیار (جبار محمدی)

پیشنهاد شده برای شما:
درد جهان را همه مرهم تویی (الیار)

همچنین ببینید

مهدی(عج)

(شعر) حال و هوای چشم تو شعر مرا سرود  

( دلنوشته ای برای امام زمان عج ) شعری از هادی خورشاهیان برای امام زمان …