جملات و سخنان زیبای بوعلی سینا

جملات و سخنان زیبای بوعلی سینا

( آرشیو جملات و سخنان حکیمانه )

 من در میان موجودات از گاو خیلی می ترسم

زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد.

 

حقیقت را از زبان سه گروه می توان شنید

عارفان ، سالکان ، عاشقان

 

اگر توانایی دانشمندان ایران از جهان دانش گرفته شود

چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند

 

هیچ چیز بر صحت انسان

بیشتر از آن صدمه  نمی زند

که غذا بر روی غذا تناول نماید.

 

همه افعال از نیات ناشی می شود

نیت را خوب کن تا فعلت خوب باشد

یعنی برای اصلاح فعل باید روی اصلاح  نیت خود

سرمایه گذاری نمایی

 

در هر اراده و انتخابی

باز هم انتخاب بهتری می توان انجام داد.

 

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر

نشانه خامی و بی مایگی است

و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود

 

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند

و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند

اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند

 

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند

از صورت انسانی خارج می شود.

( زمزار )

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …