آن هایی که بلند فکر می کنند

هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

 

بعضی ها با نردبان قدرت،

از دیوار حاشا بالا می روند.

 

قیافه ام پاییزی است،

اما دلم بهاری

 

همه انسان ها شاعرند،

چرا که روزی غزل خداحافظی را می خوانند.

 

در محضر عشق، شش دانگ دلش را

به نام معشوق سند زد.

 

بارش باران،

رنگ سیاه شب را برد.

 

آن قدر به زندگی لبخند زدم

که مرا دیوانه پنداشت و ترکم کرد.

 

از هم آغوشی آب و آتش،

فرزندی به نام خاکستر متولد شد.

 

برای اینکه احساس خود بزرگی کند،

از کوه غرور بالا رفت!

 

گاهی احساس دل

بالاتر از منطق است

( زمزار )