عاشقانه

اس ام اس های عشق و دوست داشتن

اس ام اس های عشق و دوست داشتن

پشت ِ شعرهایم قالیچه می بافی بانو

دست های ظریفت را رج به رج روی واژه هایم بکش

این شعر دست بافت ِ توست…

سپاه ِ موهایت

آرایش ِ نظامی گرفتند

باد

سر ِ جنگ دارد…

کاش بودی

این روزها همه چیز عاشقانه شده

نسیم ِ آخر ِ شب پنجره را بیدار میکند

باران مهمانم می شود

روی صورتم جاری می شود

باران

باران

آنقدر می بارم

که آرام می شوم…

وقت ِ رفتنت

  حرف زیاد داشتم اگر

بغض امان می داد…

بـــــــین خــــــودمــــــــان بمـــــــانــــــد

بـگـــــو از چنــــــــد خـــــــانــــــــه دورتـــــــر دعــــــایـــــم می کنی؟

بعد از رفـــــتنـــــــت

هنـــــــوز زنــــــده ام

این عــــــــادی نیســــــت…!

ســــــر میــــــــز کــــــــافـــــــه  برایـــــــمان قهــــــــوه آوردنـــــــد

تلـــــــخ و تیــــــــره بـــــــود

تـــــــو قهــــــــوه را خــــــــوردی  با یــــــــک قاشــــــق شـــــــکر…

و مــــــن حـــــــرف هـــــــایــــــم را  با یـــــــک قاشـــــــق بغــــــــض…

بـــانــو…!

چه کــــودکانـــــه گریستم،

  چه مـــــردانـــــه از من رد شدی!…

کار سختی پیش رو دارم

  بعد از رفتنت؛ باید زنده بمانم!…

یک صندلی

یک روزنامه

یک سیگار

کافیست برای خاطره دود کردن

فکر به تو

فکر به چشم های تو

فکر به صدای تو

کافیست برای خاطره شدن این دودها…

چشم، گیر می کند

در تو

وقتی تمام قد می ایستی!

بانو!

چشم گیر شده ای…

نوشته های آرش امینی

( زمزار )

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …