جملات فلسفی

جمله های فسلفی جدید از بزرگان

جمله های فسلفی جدید از بزرگان؛

کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دو پایش بشکند
::
::
اراده آهنین زمین خوردن هفت باره و برخواستن برای بار هشتم است
(دهخدا )
::
::
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد

بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید
::
::
وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند

نه رفتار و عملکرد شما…
::
::
کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید
::
::
توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد .

زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست .

(بزرگمهر)
::
::
اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست.

(لقمان)
::
::
خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .
اُرد بزرگ
::
::
اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است

بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم
::
::
کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم
::
::
سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است

نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد . . .
::
::
غذایی را بخور که می پسندی

لباسی را پبوش که مردم می پسندند.

“ادیبان”
::
::
پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن

ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر . . .
::
::
جهت الهی شما ، دریایی است پهناور و بی ساحل .
ذات الهی شما از ازل پاکیزه بوده است و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد ماند .
جبران خلیل جبران
::
::
مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام.
مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . . .
(جوجیا اوکیف)
::
::
هرکه با بدان نشیند
اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد . . .
::
::
وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد
می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند .
(شاتو بریان)
::
::
آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست
بلکه دشواری رسیدن به سهولت است . . .
::
::
لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند بازهم زیباست

::
::

من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند.
بی مبارزه زندگی مرگ است.
ویکتور هوگو
::
::
هر آموزشگاهی را که باز کنید، در زندانی را بسته اید.
ویکتور هوگو
::
::
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﭽﺸﻴﺪﻩ ﻫﻮﺱ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻣﺰﻩ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺭﺍ ﭼﺸﻴﺪ،
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ…
ﺟﻴﻦ ﻭﺑﺴﺘﺮ
::
::
ﺁﻥ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ…
“ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻧﻜﻠﻴﻦ”
::
::
علت اینکه ما از موسیقی خوشمان می‌آید این است که در دنیای رؤیاهای خود فرو می‌رویم.
سرشت‌های عالی، موسیقی را دوست می‌دارند،
اما بهتر می‌دانند که از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به رؤیاهای خویش استفاده کنند.
ویکتور هوگو
::
::
خنده حد فاصل میان انسانها را کم می کند.
ویکتور هوگو
::
::
عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد؛
عاملی است که دو تن را مبدل به فرشته واحدی می‌کند.
ویکتور هوگو
::
::
چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.
ویکتور هوگو
::
::
آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند،
آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.
چرچیل
::
::
امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
ویکتور هوگو
::
::
وقتی تمام ورق های دستتان نشان می دهند که بازنده اید ،
تنها راه پیروزی شکست قوانین است .
کتاب اوهام – پل استر
::
::
هرگز با احمق ها بحث نکنید.
آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند،
بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند!
مارک تواین
::
::
ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ، ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﺪ،
ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ…
ﭘﻴﺘﺮ ﻣﻚ ﻭﻳﻠﻴﺎم
::
::
آدم ها در اصل توان تحمل خوشبختی را ندارند ، طالبش هستند ، بی تردید ،
ولی همین که بهش برسند ،
حرص و جوش می زنند و خواب چیزهای دیگری را می بینند .
باغ گذر “مارگریت دوراس”
::
::
ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦﺍﺳﺖ.
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﭘﺴﻮﺍ
::
::
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﻧﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺳﻌﻲﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﺎﻥﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ…
ﺁﻧﺪﺭﻩ ﻣﻮﺭﻭﺍ
::
::
ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻐﺰﺷﺎﻥ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻴﻮﻡ ﻣﻌﺪﻩ ﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ،
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﺮﻩ ﻱ ﺯﻣﻴﻦﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺍﺷﺖ…
ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﻴﺸﺘﻴﻦ
::
::
چهره ی خود را به سوی خورشید بگردان،
آن گاه تمام سایه ها پشت سر تو خواهند افتاد…
هلن کلر
::
::
آن چه امروز از آنِ شما است،
یک روز به دیگری سپرده می شود…
جبران خلیل جبران
::
::
اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد،
آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید، می دانستید…
بوعلی سینا
::
::
دوستان در زندان به کار آیند که بر سر سفره،
همه دشمنان دوست نمایند.
سعدی
::
::
چه شادی هایی که زیر پای انسانها سرکوب شدند،
زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده می گیرند.
گوته
::
::
افتادگی یا گردن نهادن و خشنود بودن و یا هرچه می خواهید نامش را بگذارید،
نشانه سستی و درماندگی است…
جین وبستر

——————-

(پاتوق)

مجله اینترنتی زمزار

همچنین ببینید

جملات فلسفی

سری 21 اس ام اس و پیامک فلسفی

( جملات آموزنده ) سری 21 اس ام اس و پیامک فلسفی اگر اشتباه کردی؛ …