بایگانی/آرشیو برچسب ها : Chaetodon Citrinellus

پروانه ماهی سيترون (Chaetodo Citrinellus)

پروانه ماهی سيترون

پروانه ماهی سيترون (Chaetodo Citrinellus)+عکس پراکنش این ماهی شامل جزاير هاوايی و مناطق استوايی بين اقيانوس‌های هند و کبير است. معمولا اين گونه را با ساير انواع پروانه ماهی های خالدار اشتباه می نمايند. عامل اصلي تشخيص آن لبه سياه‌رنگ بدن است که تا باله مخرجی ادامه می يابد. اين …

بیشتر بخوانید »