عاشقانه ها

خانه ام کو؟

دل نوشته ی خانه ام کو؟

خانه ام کو؟
خانه ات کو؟
آن دل دیوانه ات کو؟
روزهاى کودکى‎ ‎کو؟
فصل خوب سادگى‎ ‎کو؟
یادت آید روز باران
گردش یک روز دیرین..؟
پس چه شد دیگر،کجارفت
خاطرات خوب و رنگین؟
در پس آن کوى بن بست
در دل تو،آرزوهست؟
کودک خوشحال دیروز
غرق درغمهاى امروز!
یاد باران رفته از یاد
آرزوها رفته بر باد…
باز باران،باز باران
میخورد بربام خانه
بى ترانه!
بى بهانه!
شایدم گم کرده خانه
صبوری با خانواده عشق است،
صبوری با دیگران احترام است،
صبوری با خود اعتماد به نفس است و
صبوری در راه خدا، ایمان است.

(فیس نما)