دوشنبه , فروردین ۱۱ ۱۳۹۹

اصطلاحات دوستداران قناری

اصطلاحات دوستداران قناری؛
قناری آماده: به قناری نر مست و یا ماده مست آماده میگویند.

بیقوش: قناری موقومی بوده با صدایی بلندو زیبا که بدلیل کج بودن گردنش به بیقوش معروف شده بود .

پررو: به قناری نری که در هر مکانی می آویزند بی محابا شروع به خواندن میکند پررو اطلاق می گردد .

پرنرمه: پرهای ریز و کوتاه اطراف سر و گردن پرنده است که در زمان تولکی از بدن پرنده جدا میشود.

پس رفتن:در حین نزدیک شدن به دوران تولید مثل اگر پرنده در حال آماده شدن در همان حالت بماند و به بلوغ نرسد و یا پرنده آماده ناگهان شروع به پرریزی نماید و تا سال آینده بدون تولید بماند قناری پس رفته است .

پس: به قسمت مخر ج و محوطه شکمی (پس )میگویند .

پشت دار: دارای نژاد اصیل و اجداد خوب .

تاتی: در زمان جفتگیری و آمیزش پرنده ماده سینه خود را به روی چوب می چسباند و سرو دم را بسمت بالا می آورد در این هنگام بدن پرنده شکل منحنی به خود میگیرد به این عمل ماده تاتی دادن میگویند.

تخم گرفته: به تخم نطفه داری که بعد از ۶ روز خوابیدن پرنده ماده در آن جنین تشکیل میشود تخم گرفته میگویند.

تخم هرز: تخمهایی که پرنده ماده در حا لت مستی وبدون وجود نر میگذارد تخم هرز است.

تور: به پرنده هایی که در هنگام نزدیک شدن به قفس آنها و یا در هنگام گرفتن آنها از ترس و بدون هدف و به قصد فرار خود را محکم به دیواره های قفس میکوبند تور میگویند.

تولک: هر ساله در فصل تابستان پرهای کهنه پرنده ها ریخته شده و بجای آن پرهای جدید میروید, گاهی در اثربیماری و ترس و یا تغییر رژیم غذایی نیز این پدیده بوقوع می پیوندد که تولک رفتن گفته میشود.

تیغ آله: در ابتدای شروع رویش پر در بدن جوجه ها پر های آنها شبیه به تیغ در جوجه تیغی میباشد در این حالت به جوجه ها تیغ آلو و یا تیغ آله میگویند.

جره: ریز نقش ترین پرنده از بین جوجه های یک جفت نر وماده را جره مینامند

جوجه کال: از زمانیکه بدن جوجه پوشیده از پر میگردد تا زمانیکه بتواند از دانه های خشک تغذیه کند (کال )شناخته میشود .

جوجه گوشتی: به جوجه های تازه به دنیا آمده ای که هیچ پری در بدنشان روییده نشده است اطلاق میگردد .

جیک مرد: جوجه ای که درون تخم کلیه اندامهای بد نش کامل شده و مرده است را جیک مرد مینامند .

چکیده: اگر جوجه قناری دارای پدری باشد که موقوم میخواند و جوجه توسط همان نر تغذیه شده باشد و موقوم را از زمانی که درون تخم بوده تا زمانی که بالغ میشود زیرنظرهمان قناری نر آموزش دیده باشد و موقوم بخواند .به این روش آموزش چکیده میگویند .

چسبنده: به روش آموزش جوجه ها از سن ۲۵ روزگی به بعد توسط قناری موقوم و یا بوسیله نوار کاست را روش چسبنده گویند .

حمال: آن دسته از قناری ها که برای پرورش جوجه قنار یهای گران قیمت و اصیل استفاده میشوند به حمال معروفند .

خنثی (نامعلوم)
هر گاه جنسیت پرنده نامشخص باشد آن پرنده خنثی است .معمولا این کلمه را در مورد جوجه ها بکار میبرند .

دل زدن: سرعت تنفس پرنده را در هنگام بیماری و کسالت دل زدن میگویند .

دهن دار:در صورتی که پرنده دوره آواز خوانی را در کلاس موقوم گذرانده باشد ولی در آواز خود تکه ای از آواز رسمی داشته باشد دهن دار است اما موقوم نیست .

ریزه خوانی: صدای جوجه هایی که هنوز آواز کاملی را فرا نگرفته اند و تنها مشغول به تمرین آواز هستند را ریزه خوانی گویند .

سر دهن دار: اگر قناری تنها ابتدای آواز را با صدای تقلیدی از موقوم و یا مثلا بلبل آغاز کند و بقیه آواز را معمولی (رسمی) بخواند سردهن دار گفته میشود .

سرو ته دار: اندازه طول بدن قناری از سر تا انتهای دم را بدون در نظر گرفتن بلندی پا و یا کلفتی بدن پرنده و یا حتی استیل پرنده سرو ته میگویند به عبارتی به قناری های نژاد سنگین مانند یورکشایر سروته دار می گویند .

سوختهای: قناریهای(سبز ) تیره رنگی که دارای زمینه رنگ قرمز خصوصا در ناحیه سینه سر و صورت هستند سوخته نامیده می شوند.

سینه زدن: رفتاری است در زمان لانه سازی قناری ماده و آن هنگامی است که قناری ماده سینه خود را بر روی پنبه های محل تخمگذاری می مالد و به آن فشار می اورد تا شکل اولیه لانه بوجود آید .

شاه تخم: دوتعریف دارد :اول اینکه : به اولین تخم از اولین سری تخمگذاری شاه تخم میگویند .دوم اینکه : اولین جوجه بدنیا آمده از اولین سری تخمگذاری نیز شاه تخم است .

شق دهن:قناری های آواز خوانی که دارای صدای صاف و بلند و بسیار بم باشند را شق دهن مینامند.

طعمه: پیدایش هر گونه غده ویا تومور و یا جمع شدن قسمتی از احشا داخلی (روده ها )پرنده به صورت توده ای انباشته در محوطه شکمی را که مانع از تولید مثل میگردد طعمه میگویند .

قرص خوانی: قناری نری که تمامی آوازش را با صدای رسا وبلند بخواند قرص خوان است .

قناری گنگ: گاهی یک پرنده جوان پیش از رسیدن به سن بلوغ در شرایط نگهداری بدی قرار می گیرد که عوامل محیطی مختلف از جمله بیماریها و تغذیه و بی برنامگی در نور دهی نظم ساعت بیو لوژیکی پرنده را بر هم می زند و باعث به بلوغ نرسیدن پرنده در سال اول زندگی میشود . اگر در سال اول تولک رفتن این معایب رفع نگردد موجب میگردد که پرنده دوران تولکی را ناقص پشت سر بگذارد و در سال دوم نیز به شرایط بلوغ نرسد در نتیجه بعلت کمبود و یا عدم ترشح هورمونهای مورد نیاز و اینکه دوسال پی در پی دستگاه تناسلی پرنده فعال نبوده است پرنده دچار نوعی بی تفاوتی و سر در گمی میشود و در مقابل همنوعان خود خونسرد و بی علاقه و ترسو و گوشه گیر میگردد و خصوصیات جنسی خود را بطور طبیعی بروز نمی دهد اینگونه پرنده ها اگر موفق به خواندن شوند نمیدانند برای چه می خوانند و اگر مست شوند نمی دانند رفتار جنسی چیست و اگر با پرنده ای جفت اندازی شوند مدتی طول خواهد کشید تا روش آمیزش را فرا بگیرند به اینگونه پرنده ها گنگ می گویند .

قوام:نوعی مزایده بین دو شریک و یا بین یک فروشنده و چند خریدار ر خ میدهد,در بین دوشریک با قیمت گذاری یکی از طرفین موفق به خرید میگردد اما در بین یک فروشنده و چند خریدار اگر فروشنده شرط کند میتواند در صورت تامین نشدن نظرش معامله را فسخ کند ,در غیر اینصورت باید به بالا ترین پیشنهاد رضایت بدهد.

قیه:صدای جیک بلند و صاف قناری نر قبل از شروع به آواز را در قناری های موقوم ودهن دار قیه مینامند .

کپه:لانه تخمگذاری قناری را کپه میگویند

کرچی:حالتی راکه پرنده ماده بعد از بدنیا آمدن جوجه ها روی آنها می خوابد و جهت تغذیه آنها اقدام نمی کند و باعث گرسنگی و مرگ آنها میگردد کرچی میگویند .

کشیده بلند:قناری های استیل دار و پا داری که دارای سروته خوب نیز باشند کشیده بلند نام دارند ,قناری کشیده بلند قناری رسمی مورد نظر قناری بازان نیست و خصوصیاتی از نژادهای دیگر نظیر اخم و ابرو در آنها وجود دارد .

کوتاه خوانی (بزوار):به آواز جوجه هایی که قسمتی از یک قطعه را با تن صدای ضعیف می خواند بز وار گفته میشود .

کوتاه و بلند خوانی:به آوازی که در آن قسمتی از آواز بلند و قسمتی دیگر با صدای ضعیف تر خوانده میشود کوتاه بلند خوانی گفته می شود

کهنه:پرنده کهنه پرنده ای است که یکسال از عمرش گذشته باشد

لال:گاهی مادرزادی و گاهی بر اثر ترس یک پرنده نر نمیخواند و یا صدایی از حنجره اش خارج نمی شودبه اینگونه قناری های نر لال می گویند .

لک تولک:اگر قبل از پایان دوران پرریز ی عاملی باعث پرریزی دوباره پرنده گردد پرنده لک تولک شده است .

لون:هر سری تخمگذاری را یک لون مینامند .پرنده ماده در هر لون معمولا بین ۳ تا ۴تخم میگذارد .

لمبه :ماده قناری گاهی در اثر کمبود کلسیم و گاهی تخمگذاری زیاد تخمهایی با پوسته نازک میگذارد که ان را لمبه میگویند .

مست:مستی, دوره ای از زندگی پرنده را در بر می گیرد که هر سال یکبار تکرار میشود .در این دوره که هنگام جفت یابی و تولید مثل پرندگان است ماده ها شروع به لانه سازی میکنند و نر ها با دیدن ماده با آواز بلند نغمه سرایی می کنند .

ملخک:در زمان آمادگی ماده ها پرش های کوتاهی انجام می دهند که این پرش ها با تعداد بال زدن های زیادی همراه میباشد به این نوع پرش ملخک گفته می شود .

موچول:پرنده ای را که یک یا چند انگشت بسته همانند مشت بسته دارد موچول مینامند .

موقوم:یا مقام نوعی آواز زیبا در ردیفی خاص میباشد که قناری موقوم باید آن ردیف را فرا گرفته و به درستی اجرا نماید.

نرلاس:گاهی چند پرنده را از نظر ارزش مادی به دو دسته مساوی تقسیم میکنند این عمل نرلاس کردن نام دارد .

هفت تخم:مخلوطی از هفت دانه شامل کاهو ,منداب , شلغم ,خرفه ,کلم قمری , تخم گشنیز ,شاهدانه را که برای تقویت و تنوع در تغذیه استفاده میشود هفت تخم مینامند.

(زمزار)

همچنین ببینید

عکس قناری

راز یادگیری آواز خواندن در قناری ها

راز یادگیری آواز خواندن در قناری ها دانشمندان آلمانی دریافنتد که هر چند قناریها آواز …