حضرت علی (ع)

بزرگ ترین ها در کلام حضرت علی (ع)

(جملات قصار و حکیمانه بزرگان)

بزرگ ترین ها در کلام حضرت علی(ع)

بزرگ ترین تفریح کار است

*

*

بزرگ ترین بلا نا امیدی است

*

*

بزرگ ترین شجاعت صبر است

*

*

بزرگ ترین افتخار ایمان است

*

*

بزرگ ترین اسرار مرگ است

*

*

بزرگ ترین استاد تجربه است

*

*

بزرگ ترین سود فرزند نیک است

*

*

بزرگ ترین هدیه عفو است.

*

*

بزرگ ترین سرمایه اعتماد به نفس است.

*

*

بزرگ ترین گناه ترس است.

 (زمزار)