امام علی سلام الله علیه

بـــاغ مــرا سرو خرامــــان علی (ع) … (الیار)

( شعر زیبا در مدح امام علی سلام الله علیه )
جان مرا جان علی
بـــاغ مــرا سرو خرامــــان علی     درد مـــرا نــام تو درمـان علی
هر دو جهان دیده به رخســار تو     تا نظــری با رخ خنــــدان علی
چون که تو خیر البشـری بر خدا     من ز توام والــه و حیــران علی
در دل شب، خاطـــر غم دیدگان     حــال تو را کـرده پریشان علی
جان تو تندیس خدا ترسی است      ای که وجودش همه ایمان علی
شب نبرد چشم تورا خواب خوب      تا نبـــری شــــام یتیمــان علــی
جــان جهــان منشعف از عدل تو      قســط جهــان را همه میزان علی
چهـــره ی نیکــوی جهـان نام تو      ای به ابــد اســـوه ی انسان علی
پشت تورا کــس نـــدرد در نبرد      خصم و عدو از تو گریـــزان علی
وه! نشـــوی منقطــع از یـــاد حق      گــرچه دَرَد پای تو پیکــان علی
عهـــد خـدا را تو نبــــردی ز یاد      بــودی از اول ســر پیمــان علی
جـان تو پر گشتــه ز اسرار عشق      سینه ی تو چشمه ی جوشان علی
جـــاذبه ی نـــام تو در هردلـــی      خصــم تو هــم معتـرف آن علی
عشق تو گــر جان کس افتد، برد     همچــو مریدان ز تو فـرمان علی
مهــدی موعـود اگـــر از ره رسد      پرســم از او کــو شه خوبـــان علی
هــر چه بگویــم زتو کـم گفته ام     مــرد کمـــال و شـــه دوران علــی
کــرده هــوایت دل الیـــار از آن     زمــزمــه اش جــان مــرا جان علی

الیار (جبار محمدی)