امام مهدی عج

ای سفر کرده دلم بی تو بفرسود بیا … (اوحدی مراغه ای)

( اشعار و غزل هایی درباره امام زمان عج )

ای سفر کرده دلم بی تو بفرسود بیا … (اوحدی مراغه ای)
ای سفر کرده دلم بی تو بفرسود بیا
غمت از خاک درت بیشترم سود بیا

سود من جمله ز هجر تو زیان خواهد شد
گر زیانست درین آمدن از سود بیا

مایه راحت و آسایش دل بودی تو
تا برفتی تو، دلم هیچ نیاسود بیا

ز اشتیاق تو درافتاد بجانم آتش
وز فراق تو درآمد بسرم دود بیا

گر ز بهر دل دشمن نکنی چاره من
دشمنم بر دل بیچاره ببخشود بیا

زود برگشتی و دیر آمده بودی بکفم
دیر گشت آمدنت دیر مکن زود بیا

کم شود مهر ز دوری دگران را لیکن
کم نشد مهر من از دوری و افزود بیا

گر به پالودن خون دل من داری میل
اوحدی خون دل از دیده بپالود بیا

( زمزار )

همچنین ببینید

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت

(شعر) شکست عهد من و گفت: هرچه بود گذشت !

( دلنوشته های زیبا و عاشقانه ) شکست عهد من … دکتر ایرج دهقان شکست …