گل زیبا - عاشقانه

ما را کنون بر آهنین مردان نیاز است … (ادیب برومند)

(اشعار زیبا )

ما را کنون بر آهنین مردان نیاز است … (ادیب برومند)
از جمع یاران، دلنوازان جمله رفتند
مژگان گشا، کافسانه سازان جمله رفتند
جای سم اسب سبک تازان در ایندشت
گوید که بنگر، یکه تازان جمله رفتند
ماندند از جمع سر افرازان قلیلی
باقی از این گردن فرازان جمله رفتند
ساز سخن بشکست و شد روز هنر تار
کز بزم الفت تک نوازان جمله رفتند
شو ناله زن،حکمت سرایان جمله خفتند
رو گریه کن، دانش طرازان جمله رفتند
پاکیزه کاران را دگر نام و نشان کو؟
کز کوی پاکان، پاکبازان جمله رفتند
ما را کنون بر آهنین مردان نیاز است
روی از چه بنهفتند و نازان جمله رفتند
ما را دگر از باغ نصرت بهره ای نیست
چون از نخیلش دست یازان جمله رفتند
خلق، ای ادیب! افتاده در بند نیازند
وارستگان و بی نیازان جمله رفتند
( زمزار )

همچنین ببینید

امام زمان

(شعر انتظار) بی تو اینجا، صفا ندارد هیچ!

( شعر در فراق امام زمان عج ) بی تو اینجا، صفا ندارد هیچ … …