عزاداری و سینه زنی سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) شهر کرکوند

(تصاویر) عزاداری و سینه زنی سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) شهر کرکوند

(تصاویر) عزاداری و سینه زنی سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) شهر کرکوند – مردادماه ۱۳۹۴

(عکس از  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند )

عزاداری و سینه زنی سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) شهر کرکوند عزاداری و سینه زنی سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) شهر کرکوند

عزاداری و سینه زنی سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) شهر کرکوند

(زمزار)