رنگین کمان زیبا

میَم در جام و ماهم تا سحر در روزنست امشب … (نظیری نیشابوری)

( شعر زیبا )

میَم در جام و ماهم تا سحر در روزنست امشب … (نظیری نیشابوری)

میَم در جام و ماهم تا سحر در روزنست امشب

دو دستم تا به وقت صبح طوق گردنست امشب

دو چشم حجله آئین بسته اندر گریهٔ شادى

درو بام از چراغان سرشکم روشنست امشب

همه شب بر لب و رخسار و گیسو مى‌زنم بوسه

گل و نسرین و سنبل را صبا در خرمنست امشب

مغنى مى‌گسارى مى‌کند ساقى نواسازى

از این شادى که در بزم حسودان شیونست امشب

به دل طرح وصال جاودانى نقش مى‌بندم

گرم خود دوست مى‌آید به خلوت دشمنست امشب

به اقبال محبت شاهد مى‌ در نظر دارم

نه من با بخت خویشم نه نظیرى با منست امشب

( زمزار )

همچنین ببینید

امام زمان

(شعر انتظار) بی تو اینجا، صفا ندارد هیچ!

( شعر در فراق امام زمان عج ) بی تو اینجا، صفا ندارد هیچ … …