شنبه , اسفند ۱۶ ۱۳۹۹
غنچه

غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست … (صحرایی)

( شعر زیبا )

غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست … (صحرایی)

غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست
غنچه آنروز ندانست که این گریه ز چیست

باغبان آمد و یک یک همه گلها را چید
باغ عریان شد و دیدند که از گل خالیست

باغ پرسید چه سودی بری از چیدن گل؟
گفت پژمردگی اش را نتوانم نگریست

گریه ی باغ از آن بود که او میدانست
غنچه گر گل بشود هستی او گردد نیست

رسم تقدیر چنین است و چنان خواهد بود
می رود عمر ولی خنده به لب باید زیست

( زمزار )

پیشنهاد شده برای شما:
تقدیر جان مرا حق نوشته است ... (الیار)

همچنین ببینید

امام زمان عج

(شعر) آفتاب عشق، بر عالم بتاب

( شعر برای امام زمان عج ) عشق … شعر از نسترن قدرتی ای حضور …