میزان رای ملت

نامزدهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان

( اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان )

نامزدهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان

( برگزاری در ۷ اسفندماه ۹۴ )

۱ – آقای حمید الهی دوست نام پدر محمود به کد نامزد ۱۲۵

۲- آقای عبدالامیر خطاط نام پدر مهدی مشهور به نائینی به کد نامزد ۱۴۷

۳- آقای حسن آقا شریعتی نیاسر نام پدر آقاعلی به کد نامزد ۱۶۴

۴- آقای سیدیوسف طباطبائی نژاد نام پدر حاج میرزاعلی به کد نامزد ۱۶۷

۵- آقای عبدالمحمود عبداللهی نام پدر محمدعلی مشهور به عبداللهی به کد نامزد ۱۷۴

۶- آقای محمد عمومی نام پدر حسین به کد نامزد ۱۷۸

۷- آقای سیدمحمدعلی فقیهی نام پدر سیدمصطفی به کد نامزد ۱۷۹

۸- آقای محسن فقیهی سرشکی نام پدر احمد مشهور به فقیهی به کد نامزد ۱۸۱

۹- آقای عبدالرسول قاسمی کجانی نام پدر حسین علی به کد نامزد ۱۸۲

۱۰- آقای اصغر متین پور نام پدر غلامحسین به کد نامزد ۱۹۴

۱۱- آقای مرتضی مقتدایی نام پدر آیت الله به کد نامزد ۲۱۶

۱۲- آقای سیدابوالحسن مهدوی نام پدر سید بهاءالدین به کد نامزد ۲۱۸

۱۳- آقای عبدالنبی نمازی نام پدر احمد مشهور به نمازی به کد نامزد ۲۴۷

آغاز تبلیغات کاندیداها از روز ۲۲ بهمن آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری انتخابات ادامه می یابد.

( زمزار )