انتخابات

نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان مبارکه

(اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی)
نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان مبارکه

( برگزاری انتخابات در ۷ اسفندماه ۹۴ )

۱- آقای علی احمدپور فرزند حسن مشهور به حاج على کد نامزد  ۱۲۱۴

۲- آقای محمد اکبری فرزند اکبرقلى کد نامزد  ۱۲۱۷

۳- آقای مصطفی بابائی فرزند على کد نامزد  ۱۲۴۱

۴- آقای جمال حقیقی فرزند روح اله کد نامزد  ۱۲۴۸

۵- آقای محسن خدمت کن فرزند عبدالخالق کد نامزد  ۱۲۴۹

۶- خانم زهره رحمت اللهی فرزند محمد کد نامزد  ۱۲۵۶

۷-  خانم زهرا سعیدی مبارکه فرزند سهراب کد نامزد  ۱۲۶۱

۸-  آقای مسعود صابری تهرانی فرزند محمد کد نامزد  ۱۲۶۸

۹-  خانم رضوان ضیائی فرزند حمزه علی کد نامزد  ۱۲۷۲

۱۰- آقای مرتضی عطائی نوکابادی فرزند قاسم کد نامزد  ۱۲۷۵

۱۱-  آقای مصطفی علیرضائی دیزیچه فرزند عبدالعلی کد نامزد  ۱۲۷۶

۱۲-  آقای علی فخری فخرآبادی فرزند محمد على کد نامزد  ۱۲۷۸

۱۳-  آقای حجت اله فروغی فرزند خسرو کد نامزد  ۱۲۷۹

۱۴-  آقای سیدمحمدعلی هاشمی فرزند سیدحسین کد نامزد  ۱۲۹۴

 تبلیغات انتخاباتی از روز ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت

( زمزار )