تب و تاب تبلیغات کاندیداها

(تصاویر) تب و تاب تبلیغات کاندیداها در شهر کرکوند

(ستادهای تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در شهر کرکوند)

(تصاویر) تب و تاب تبلیغات کاندیداها در شهر کرکوند

( زمزار )